ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De diensten worden uitgevoerd op het risico van de koper.
 2. Elk factuur is uitsluitend onderworpen aan onze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, behalve in geval van andersluidende schrifteljke overeenkomst tussen de partijen. Behoudens bijzondere volmacht zijn aangestelden niet bevoegd betalingen te ontvangen.
 4. de factuur wordt aanvaard en het eindbedrag erop vermeld als goedgekeurd aanzien, indien zij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van klachten of bezwaren, ons per aangetekend schrijven toegezonden met een gedetailleerde en limitatieve opsomming van de gebreken, binnen de vijftien dagen na de factuurdatum.
 5. Schriftelijke bezwaren tegen de levering of facturatie zullen niet meer aanvaard worden na vijftien dagen van de verzending, vijftien dagen na factuurdatum.
 6. Onze facturen zijn betaalbaar contant en zonder kortingen. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar onafgezien van de toegelaten betalingsvoorwaarden.
 7. Wanneer een factuur gedurende meer dan 15 dagen onbetaald blijft en er 10 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt:
  • zullen alle prijsverminderingen en kortingen vervallen.
  • zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 75 Euro.
  • zal een nalatigheidinterest aangerekend worden van 10% per jaar te berekenen vanaf de factuurdatum.
  • Als de levering een website betreft, zal de website, ook eventuele testomgeving, offline gehaald worden. Een heractivatie kost 175 € en zal verplicht betaald moeten worden door de klant.
 8. De geleverde diensten en broncode blijven onze eigendom tot bij de ontvangst van alle openstaande factuurbedragen.
 9. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden is Resto App gerechtigd de leveringen en diensten ogenblikkelijk te staken na het verstrijken van drie dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling en zonder enige verhaalmogelijkheid i.v.m. niet of niet tijdige indiening van de nodige documenten bij de bevoegde instanties. De betaalde voorschotten blijven definitief eigendom van Resto-App.
 10. In geval van geschil of betwisting van welke aard ook zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 11. Onze diensten worden uitgevoerd met media die vandaag algemeen erkend zijn. Resto-App is niet verantwoordelijk voor eventuele evolutie in deze standaarden en is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die hieruit zouden ontstaan.
 12. Resto-App is niet verantwoordelijk voor eventuele functionele gebreken die zouden ontstaan bij het leveren van internet diensten. De functionaliteit van de website wordt mede bepaald door de hosting en provider, de welke buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Bovendien is een voortdurende evolutie van de technologie een feit en kunnen we evenmin hiervoor garantie bieden.
 13. Bij het leveren van internet diensten kan Resto-App niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken in geleverde diensten van derden welke verkozen zijn door de klant.
 14. De uitvoertermijn vermeld op de offerte, is slechts een richtlijn. Resto-App is in geen enkel geval gebonden aan deze uitvoertermijn. Bij overschrijding van de indicatieve datum is er geen vergoeding verschuldigd aan de koper. Resto-App streeft echter de richtdatum zo goed mogelijk na.
 15. De koper erkent dat, wanneer hij nieuwe wijzigingen opgeeft aan Resto-App die niet opgenomen zijn in de offerte, extra gefactureerd zullen worden. Elk verzoek, zelfs zonder indicatieve bepalingen, dat niet opgenomen is, wordt aanzien als extra werk.
 16. De koper erkent dat (indien het om een website/applicatie gaat) dat deze pas volledig online zal geplaatst worden na volledige betaling van het factuur. Resto-App kan echter tijdelijk een proefversie online plaatsen, dewelke beperkt is tot 5 dagen.
 17. Elke opdracht is bindend zodra deze per email bevestigd is, ook indien de klant niet uitdrukkelijk zijn order confirmeert. Zodra de klant per mail aangeeft dat hij inhoud aanlevert, Resto-App verzoekt een domein te registreren en/of een gedeeltelijke betaling ontvangt, is het respectievelijk order bindend.